Mariazell 2021

Mariazell
Šaty Panny Marie se znaky Bosny, Čech, Slovenska, Slovinska, Polska, Rakouska, Maďarska a Chorvatska.


29. 8. 2021

1. den Prapoit - Spiegelau, 2. den Spiegelau-Haslach, 3. den Haslach-Wallsee, 4. den Wallsee-Mariazell. 4 478 m nahoru, 4 052 m dol, nejni bod 226 m n. m., nejvy 1 120 m n. m., 350 km. 1. den Prapoit - Spiegelau, 2. den Spiegelau-Haslach, 3. den Haslach-Wallsee, 4. den Wallsee-Mariazell. 4 478 m nahoru, 4 052 m dol, nejni bod 226 m n. m., nejvy 1 120 m n. m., 350 km.